Edward C. Henry Award

  • 2021 Edward C. Henry Awardee:

“Crystal structure and enhanced microwave dielectric properties of Ta5+ substituted Li3Mg2NbO6 ceramics”

Gang Wang, Dainan Zhang, Xin Huang, Yiheng Rao, Yan Yang, Gongwen Gan, Yuanming Lai, Fang Xu, Jie Li, Yulong Liao, Cheng Liu, Lichuan Jin, Vincent G. Harris, Huaiwu Zhang (J. Am. Ceram. Soc.; 103.1 (2020): 214-223).

 

Lewis C. Hoffman Scholarship

  • 2021 Lewis C. Hoffman Scholarship Awardee: Hugh Smith; Case Western Reserve University

 

Student Presentation Awards

Recipient List:

2005-2022 Best Student Poster and Oral Presentations